O obci

Poloha.

Chotár obce sa rozprestiera približne v strede Púchovskej doliny a to na roz¬hraní Bielych Karpát a Javorníkov. Obidve pohoria delí potok Biela voda. Prírodné i kultúrne hodnoty kraja sú tak vysoké, že boli vyhlásené za chránenú krajinnú oblasť. Stred obce je od moravsko-slovenskej hranice vzdialený pätnásť kilometrov.

História.

Obec je známa najmä polohou Skala, kde sa nachádza torzo opevnenia púchovskej kultúry. Žiaľ, veľkú jeho časť zničil kameňolom, a preto zisťovací výskum Považského múzea v roku 1962 už zachytil iba zvyšok pôvodného hrádku. Celková plocha opevnenia bola asi 30 x 50 metrov a zemné valy, dobre viditeľné ešte aj dnes, obopínali hornú plošinu, kde sa našlo pomerne veľa predmetov: motyka, dláto, krojidlo z pluhu. Okrem toho bronzová spona, kamenný žarnov a hlinené prasleny z vretien používaných pri spracovaní tkanín. Osídlenie hrádku je datované nálezmi na koniec 1. storočia pred n.l. a patrilo k najznámejším v celej Púchovskej doline.
Druhou významnou lokalitou v chotári obce je poloha Škalianovec, kde našiel dlhoročný spolupracovník Považského múzea Ernest Poliach žiarové pohrebisko lužickej kultúry z neskorej doby bronzovej. Okrem hlinených popolníc vyplnených spálenými kosťami tu boli aj bronzové ozdoby, medzi ktorými má významné postavenie ihlica s čiaškovitou hlavicou, zatiaľ jediná tohto druhu na území severozápadného Slovenska.
Zatiaľ najstaršou písomnou zmienkou o Mestečku je súpis obcí panstva Ledni-ca z r. 1471 pod názvom Myestečko. Doklad publikoval Fekete Nagy Antál v diele: A mygyar terté nelmi Feldrájza a Hunyadik korában, na str. 213.. Spis je uložený v budapeštianskom štátnom archíve pod signatúrou DL 17185.

 
© 2011 obecmestecko.sk